Slovenia

Seznam organizacij za platforno

List of platform organizations

1. Center Za Socialno Delo Dolenjska In Bela Krajina

Centri za socialno delo skrbijo za socialno varnost državljanov, posebno skrb pa namenjajo socialno ogroženim in izključenim skupinam.

1. Center For Social Work Dolenjska And Bela Krajina

Social work centers take care of citizens’ social security and pay special attention to socially disadvantaged and excluded groups.

2. Zavod Za Zaposlovanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Njene temeljne dejavnosti in naloge so: posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje, izvajanje karierne orientacije, izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev, izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda, informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja.

 

2. Employment Service Of Slovenia

The Employment Service of Slovenia is one of the key institutions in the labor market. Its main activities and tasks are: job placement and employment counseling, career guidance, unemployment insurance, implementation of active employment policy measures, issuing work permits and employment of foreigners, production of analytical, development and other professional materials in the field of activities of the Institute, information labor market, public information.

 

3. Zveza Ljudskih Univerz Slovenije, Zlus

ZLUS je prostovoljno, nevladno in neprofitno združenje 21 Ljudskih univerz v Sloveniji.  Le te so ene izmed najpomembnejših organizacij za izobraževanje odraslih, razporejene pa so na celotnem področju Republike Slovenije. Na nacionalni ravni predstavlja in zastopa interese ter položaj članic in je tako eden ključnih strokovnih partnerjev za področje razvoja in izvajanja strategije vseživljenjskega učenja ter izobraževanja odraslih.

3. Association Of Adult Education Centers Slovenia, Zlus

ZLUS is a voluntary, non-governmental and non-profit association of 21 Adult Education Centers in Slovenia. They are one of the most important organizations for adult education and are spread throughout the Republic of Slovenia. At the national level, it represents the interests and status of its members and is thus one of the key professional partners in the development and implementation of a lifelong learning and adult learning strategy.

 

4. Slovenska Filantropija, Združenje Za Promocijo Prostovoljstva

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu vse od leta 1992. Njihovi programi so usmerjeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših.  Osrednja dejavnost je promocija prostovoljstva. Različne aktivnosti združujejo v programskih enotah, ki delujejo znotraj Slovenske filantropije.

4. Slovene Philanthropy, Association For Promotion Of Voluntary Work

Slovene Philanthropy, Association for promotion of voluntary work, is a humanitarian organization operating in public interest since 1992. The central activity of Slovene Philanthropy is the promotion of volunteering.