Latvia

Noderīgi resursi migrantēm / 45 + sievietēm Latvijā

Useful resources for migrant/45+ women in Latvia

1. Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV)

Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV) apkopo informāciju par augstākās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, vispārējās izglītības un mūzikas un mākslas skolu programmām. Programmas jāmeklē ar brīvteksta meklēšanas vai digitālā asistenta palīdzību. Mājaslapa piedāvā arī aktuālus rakstus par izglītības jautājumiem, infografikas, karjeras izvēles testus.

Jautājumu gadījumā ir iespēja izmantot NIID.LV e-konsultācijas!

1. The National Database of Educational Opportunities (NIID.LV)

The National Database of Educational Opportunities (NIID.LV) collects information about the programs of higher education, vocational secondary education, general education and music and art schools. Programs should be searched with the help of free text search or digital assistant. The website also offers articles about  current educational issues, infographics, career selection tests.

In case of questions, it is possible to use NIID.LV e-consultation!

2. KARJERAS IZVĒLES TESTI

Nacionālā izglītības iespēju datubāze NIID.LV piedāvā 6 dažādus sevis izpētes testus, lai parādītu izglītības un karjeras ceļa virzienu un palīdzētu izdarīt pārdomātākus lēmumus. Testa rezultātus iespējams izdrukāt.

2. KARJERAS IZVĒLES TESTI

The National Database of Educational Opportunities NIID.LV offers 6 different self- tests to show the direction of education and career paths and helps to make more informed decisions. The test results can be printed out.

3. Nodarbinātības valsts aģentūra

Nodarbinātības valsts aģentūra sekmē bezdarbnieku un darba meklētāju nodarbinātības iespējas un palīdz darba devējiem atrast nepieciešamos darbiniekus.

Nodarbinātības Valsts Aģentūras pakalpojumi:

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi;

Neformālās izglītības ieguve ar kupona metodi;

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas bezdarbniekiem ar kuponu metodi;

Praktiskā apmācība pie darba devēja;

Iespēja strādāt pie darba devēja speciāli pielāgotā darba vietā;

Karjeras konsultācijas ilgstošajiem bezdarbniekiem;

Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai.

3. Nodarbinātības valsts aģentūra

The State Employment Agency promotes employment opportunities for the unemployed and job seekers and helps employers to find the right employees.

Employment State Agency Services:

Measures to increase competitiveness;

Acquisition of non-formal education by coupon method;

Vocational continuing education and professional development programs for the unemployed with coupon method;

Practical training at the employer;

Possibility to work with the employer in a specially adapted workplace;

Career counseling for the long-term unemployed;

Measures to start a business or self-employment.

4. Informācijas centrs imigrantiem (ICI)

Kopš 2016.gada 18.maija visā Latvijā kā vienas pieturas aģentūra darbojas Informācijas centrs imigrantiem (ICI). Jau vairāk nekā  gadu Informācijas centri imigrantiem (ICI) darbojas Rīgā un četros Latvijas reģionos – Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Cēsīs.  Tie dažādu tautību cilvēkiem, kuri ieradušies Latvijā no valstīm ārpus Eiropas Savienības, kā arī speciālistiem, kuri strādā ar ieceļotājiem, sniedz informāciju un atbalstu. Centru darbību nodrošina un attīsta biedrība „Patvērums „Drošā māja”.

4. Informācijas centrs imigrantiem (ICI)

Since May 18, 2016, the Information Center for Immigrants (ICI) has been operating as a one-stop Agency throughout Latvia. For more than a year Information Centers for Immigrants (ICI) are working in Riga and in four regions of Latvia – Liepaja, Jelgava, Daugavpils and Cēsis. They provides information and support for people of different nationalities who arrived in Latvia from countries outside the European Union, as well as for professionals working with immigrants.  The activities of Centers are provided and developed by the society “Shelter“ Safe House ”.

5. Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs «Mucenieki»

Ropažu novada Muceniekos izveidots Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs «Mucenieki». Tas nodrošina patvēruma meklētāju un bēgļu izmitināšanu laikā, kad tiek izskatīta viņu lieta, kā arī veicina šo cilvēku adaptāciju centrā un rada priekšnosacījumus integrācijai Latvijas sabiedrībā tiem, kuri saņem bēgļa statusu.

5. Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs «Mucenieki»

In Mucenieki of Ropaži County there is created the Mucenieki Asylum Seeker Accommodation Center. It provides accommodation for asylum seekers and refugees at a time when their case is being reviewed, and promotes their adaptation in the center and preconditions for integration into Latvian society for those receiving refugee status.