Bulgaria

Списък на български институциите и организации, подкрепящи мигранти и жени 45+

List of Bulgarian resources for migrant/45+ women

1. Агенция по заетостта (Министерство на труда и социалната политика)

Основни функции на Агенцията по заетостта:

 • регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа
 • посреднически услуги за осигуряване на заетост
 • участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда
 • изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси)
 • организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица
 • посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България

1. National Employment Agency

Main functions:

 • Registration of unemployed actively seeking employment and available vacancies
 • Employment Mediation services provision
 • Participation in the development and implementation of programs and measures for employment and training, aimed at designated groups of unemployed, who due to various reasons find it hard to integrate on the labour market.
 • Implementation, both independently and in cooperation with other institutions, of projects and programs in the field of employment, professional qualification and training, and social integration, funded by the European Commission or/and other international donors (including Bulgarian contribution)
 • Protection and sustainability of employment
 • Organization of qualification and motivational training for unemployed and employed
 • Mediation in finding work for Bulgarian citizens abroad and foreign citizens in Bulgaria

Contact:

 

2. Центърът за продължаващо обучение (Международното висше бизнес училище)

Центърът за продължаващо обучение  предлага специализирани, практически ориентирани обучения – програми, курсове, семинари, работа в групи, индивидуални консултации, предназначени да повишат знанията на мениджърите както в частния, така и в публичния сектор, да разширят и надградят професионалните квалификации и индивидуални умения на желаещите от всички възрасти да придобиват нови знания и компетенции.

 

 • София 1407, ул. Винсент ван Гог 7
 • Център за дистанционно обучение /ЦДО/
 • тел : +359 (0)2 4001630 +359 (0)2 4001631
 • e-mail: doinfo@ibsedu.bg
 • Уебсайт: https://ibsedu.bg/

2. Centre for Continuing Education (International Business School)

In partnership with business representatives the offers specialized, practice-oriented training- courses, seminars, group work, individual consultations designed to extend and upgrade the professional qualifications and individual abilities of anybody of any age, who wish to acquire new knowledge and competencies. The continuing education is intended for everybody who wishes to develop their professional and personal skills.

Our day’s or two days’ courses offer modern practical training to be applied even next day in your business. They give you the opportunity to acquire new knowledge or update your skills without being devoted to continuous learning. Short-term courses are offered in various forms: evening, day and weekend classes as well as distance learning.

Long-term courses and summer schools provide additional opportunities for acquisition of new competences, in new areas, different from your current ones.

Contacts:

 

3. Съветът на жените бежанки в България

Съветът на жените бежанки в България помага на бежанци и търсещи закрила в процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество. Ние подкрепяме правото на избор, което всеки човек има в осигуряването на по-добро бъдеще за себе си и своето семейство независимо от пол, раса, националност, религиозна или етническа принадлежност.

 • Адрес: София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ 95
 • тел: +359 8 78 136 231; +359 8 78 136 321; +359 8 76 766 588
 • Телефон за контакти за лица с арабски език: +359 8 76 655 402
 • Имейл: office@crw-bg.org

3. Council of Refugee Women in Bulgaria (CRWB)

Counseling and social support: Make contact with  refugees and asylum seekers who have failed to establish contact with institutions on the territory of Bulgaria for the purpose of assistance and subsequent support; Individual and group consultations on issues related to employment, education, housing, access to health services and improvement of health culture.

Contact:

4. Български фонд за жените

Български фонд за жените (БФЖ) е организация, която подкрепя  местни неправителствени организации (НПО), работещи по правата на жените за  постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.

4. Bulgarian Fund for Women

Bulgarian Fund for Women (BFW) is the only indigenous donor in Bulgaria that raises funds and gives grants to local NGOs working to advance women’s and girls’ rights, eliminate gender stereotypes, gender-based violence and discrimination, achieve gender equality in all spheres of life and make a social change. We support and empower local NGOs working on gender issues and empower girls and women by involving them in our network and making them active participants and drivers of the social change.

Contact:

5. Фондация „Център Надя“

Обучение и овластяване на жените имигранти за предотвратяване на сексуално насилие и тормоз”, чийто наръчник е основен продукт, има за цел да даде възможност на жените имигранти да се отдалечат от културно определените стереотипи на пола и да заемат мястото  си в европейското общество чрез насърчаване на застъпничеството чрез обучение и информация.

5. Center Nadya Foundation

Social mediation for vulnerable groups and children at risk; Distribution of  humanitarian aid; Distribution of medicines; Training of volunteers.

 

Contact:

6. Мулти култи колектив

Мулти култи колектив (МКК) работи за общностно развитие, гражданско участие, солидарност, интеграция на мигранти и бежанци и човешки права.

МКК е национален координатор на официалния портал на Европейската комисия за интеграция на граждани на трети страни Европейски уебсайт за интеграция от 2013 г.

6. Multi Kulti Collective

Multi Kulti Collective (MKC) has been working on community development, civic participation, solidarity, integration of migrants and refugees and human rights since 2011. The organization operates both on grass-root and policy level and develops its social enterprise. MKC has vast experience in campaigning, awareness-raising, using arts and culture for social change, training, research, monitoring, policy analysis, advocacy, working closely with policy makers, NGOs, researchers, migrants, refugees and youth. MKC has been the national coordinator of the official portal of the European Commission on migrant integration European Web Site on Integration since 2013.

Contact:

7. Сдружение Поколения

„Поколения” предлага обучения и консултации на жени 45+ съобразно принципите на толерантността и мирното съжителство между различните общности, принципите на гражданското общество и равнопоставеността, европейските политики и ценности, като допринася за  изграждането на мост между поколенията.

7. Association GENERATIONS

Association GENERATIONS (GEN) is a nonprofit organization, located in Sofia, Bulgaria.  The association works for building social bridges by implementing intergenerational practices, developing and realizing of soft skills trainings, incl. diversity management, enhancing work-life balance and the compatibility of work with care-giving responsibilities,  triyng to assist the process of managing the differences in the light of the demographic changes.

Contact:

8. Българска асоциация за управление на хора

Българска асоциация за управление на хора е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на хора, работи за да развива, верифицира и награжда знанията, уменията и добрите практики на HR професионалистите в България и техните организации.

Понастоящем в БАУХ членуват над 850 индивидуални и корпоративни членове, работещи в сферата на управлението и развитието на човешкия капитал.

 • 1000 София
 • ул. Княз Александър І 16Б, ет. 4, ап. 14
 • Тел: +359 2 950 10 90, 950 10 91
 • Имейл: bapm@bapm.bg
 • Уебсайт: http://www.bapm.bg

8. Bulgarian Association for People Management

The Bulgarian Association for People Management is a non-governmental organization, established to support and develop the professionals in the people management field. Тhe Association was established to develop the best professional practices in human capital management and to support and develop professionals in the field of human resource management, to raise the status of the profession and set high standards in work equivalent to the world practices and trends

Contact:

9. Бимек

Бимек предлга обучения създадени специално за да отговорят на нуждите на клиентите. Съдържанието и формата на обученията се определят на базата на заявените нужди или на базата на проучване и анализ извършени консултанти.

Интерактивно обучение – ава възможност не само се види представянето на учебния материал от страна на обучаващия, но и обучаваният да вземе активно участие в обучителния процес, така че в края на деня да излезе с реално усвоени умения.

Оценка и обратна връзка; Измерване на резултатите от обучението.

9. Bimec

We acknowledge that in the fast-changing world today, we all (both people and businesses) need to upgrade ourselves constantly in order to remain competitive. Bimec and its amazing training team can assist you in that quest.

Our tools: Besides being experts in the field of training, our training team has also been trained in the field of adult training. We apply in our trainings most modern training methods. We always focus on choosing the most effective training methods in respect to the training goals and the group that is being trained. We focus on the training goals, the training results and the practical application and benefit for every person attending. We also offer a few levels of control and evaluation of the training results that may go as far as 3 months after the training.

Contact: